Algemene Voorwaarden Webdesign

Algemene Voorwaarden Webdesign door Administratiekantoor Immerzeel

  1. Administratiekantoor Immerzeel, kantoor houdende aan de Kamilleweerd 44, 6229 TJ te Maastricht en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14089530.
  2. De Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Immerzeel zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten waarbij Administratiekantoor Immerzeel partij is. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de partij waarmee Administratiekantoor Immerzeel een overeenkomst sluit, verder te noemen opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook als daarnaar door opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk is verwezen.
  3. Alle aanbiedingen/offertes zijn voor Administratiekantoor Immerzeel geheel vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Administratiekantoor Immerzeel, nadat zij de aanvaarding van opdrachtgever heeft ontvangen, deze per email heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Een aanbieding/offerte van Administratiekantoor Immerzeel wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 4 weken is aanvaard door opdrachtgever.
  4. De in aanbiedingen/offertes opgenomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
  5. Facturering geschiedt direct na de levering tenzij anders is overeengekomen. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 3 maanden kan Administratiekantoor Immerzeel tussentijds factureren naar rato van het deel van de opdracht dat gereed is op basis van de tot op dat moment geleverde werkzaamheden. De opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
  6. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan en programmatuur van Administratiekantoor Immerzeel en zaken die Administratiekantoor Immerzeel bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt en/of gebruikt, komen toe aan Administratiekantoor Immerzeel, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk niet anders is overeengekomen.
  7. Indien een overeenkomst uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, foto’s, tekeningen of andere aanwijzingen van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. Dit geldt ook voor door opdrachtgever aan Administratiekantoor Immerzeel verstrekte foto’s die op de website van opdrachtgever moeten worden geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Immerzeel voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding alsmede voor alle kosten die in verband daarmee voor Administratiekantoor Immerzeel ontstaan, inclusief kosten van rechtsbijstand.
  8. De aansprakelijkheid van Administratiekantoor Immerzeel voor schade die het gevolg is van haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot directe schade en ten hoogste de factuurwaarde exclusief omzetbelasting van het door Administratiekantoor Immerzeel aan opdrachtgever geleverde gedurende de laatste 6 maanden. Opdrachtgever vrijwaart Administratiekantoor Immerzeel voor aansprakelijkheid jegens derden. In geen geval is Administratiekantoor Immerzeel gehouden tot vergoeding van indirecte schade waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van opdrachtgever door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken of diensten.
  9. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Administratiekantoor Immerzeel is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Administratiekantoor Immerzeel gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
  10. Deze Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Immerzeel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2016.